Dicționar Aviatic

Accelerometru

- aparat instalat la bordul unei aeronave destinat determinării accelerațiilor liniare;

Accident

- eveniment legat de operarea/utilizarea unei aeronave, care se produce între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul acesteia cu intenţia şi cu dreptul legal de a efectua un zbor şi nomentul în care toate persoanele aflate la bord sunt debarcate, şi în cursul căruia: a) o persoană este rănită grav sau mortal datorită faptului că se găseşte: - în aeronavă; - în contact direct cu orice parte a aeronavei, inclusiv cu bucăţile care se detaşează din aceasta; - expusă direct jetului (aspiraţiei sau suflului motoarelor ori elicelor), cu excepţia cazurilor în care rănile se datorează unor cauze naturale, autorănirilor sau sunt produse de altă persoană ori a cazurilor în care rănirile sunt produse în afara zonei ce este în mod normal disponibilă pasagerilor sau membrilor echipajului; b) aeronava suferă deteriorări sau o cedare de structură, care alterează caracteristicile de rezistenţă structurală, de performanţă şi de zbor şi care, în mod normal, necesită o reparaţie importantă sau înlocuirea componentelor afectate, cu excepţia defectării motorului ori deteriorării, când deteriorarea este limitată la motor, capote sau la accesoriile sale ori când este vorba despre deteriorări limitate la elice, la extremităţile aripii, pneuri, frâne, carenaje sau mici înfundări ori perforaţii în înveliş; c) aeronava a dispărut sau este total inaccesibilă

Act de intervenţie ilicită

- act produs în mod ilicit, cu intenţie, constând în: a) violenţă împotriva uneia sau mai multor persoane la bordul unei aeronave la sol şi în zbor, dacă acel act poate să pericliteze siguranţa aeronavei respective; b) distrugere a unei aeronave în serviciu sau provocare de avarii unei astfel de aeronave, care o fac indisponibilă pentru zbor ori care îi pot periclita siguranţa în zbor; c) amplasare sau favorizare a amplasării prin orice mijloace a unui dispozitiv sau a unei substanţe care poate distruge o aeronavă aflată în serviciu sau îi poate provoca avarii care să o facă indisponibilă pentru zbor ori care îi poate periclita siguranţa în zbor; d) distrugere sau avariere a mijloacelor de navigaţie aeriană ori de intervenţie în funcţionarea lor, dacă un asemenea act poate periclita siguranţa aeronavelor în zbor; e) comunicare intenţionată a unor informaţii false, punând astfel în pericol siguranţa unei aeronave în zbor; f) folosirea ilegală a oricărui dispozitiv, substanţă sau armă pentru: - producerea unui act de violenţă împotriva uneia sau mai multor persoane, care provoacă rănirea gravă ori moartea acestora, pe un aeroport care deserveşte aviaţia civilă; - distrugerea sau avarierea gravă a facilităţilor care aparţin aviaţiei civile sau a aeronavelor care nu sunt în serviciu, dar se află pe acel aeroport, ori pentru întreruperea serviciilor aeroportului, dacă un asemenea act pune în pericol sau poate periclita siguranţa aeroportului

Activităţi aeronautice civile

- totalitatea activităţilor legate de proiectarea, construcţia, atestarea, reparaţia, întreţinerea şi operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor şi a altor obiective de infrastructură de aeronautică civilă, de serviciile de navigaţie aeriană, de pregătirea personalului aeronautic civil, precum şi a activităţilor aeronautice civile conexe acestora;

Activităţi aeronautice civile conexe

- totalitatea serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfăşurării activităţilor aeronautice civile;

Administrator al aerodromului

- persoana fizica sau juridică care conduce şi gestionează un aerodrom aflat în proprietatea publică sau în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice;

Aerodrom

- suprafaţa delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi echipamente, destinată să fie utilizată, în totalitate ori în parte, pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor. Aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere se numeşte heliport;

Aeronavă

- aparatul care se poate menţine în atmosferă cu ajutorul altor reacţii ale aerului decât cele asupra suprafeţei pământului;

Aeronave de stat

- aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de poliţie;

Aeroport

- aerodromul certificat pentru operaţiuni de transport aerian public;

Aeroport internaţional

- aeroportul nominalizat ca aeroport de intrare şi de plecare, destinat traficului internaţional al aeronavelor, şi în care sunt asigurate facilităţile de control pentru trecerea frontierei de stat, pentru controlul vamal, de sănătate publică, pentru controlul veterinar şi fitosanitar, precum şi pentru alte facilităţi similare;

Agent aeronautic civil

- orice persoană fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi aeronautice civile;

Altimetru

- aparat instalat la bordul aeronavelor sau aflat asupra parașutiștilor care indică altitudinea relativă a acestora față de un nivel luat ca referință. Altimetrul poate fi: barometric, funcționând pe principiul măsurării presiunii atmosferice care variază proporțional cu înălțimea și radio, măsurând înălțimea prin folosirea emisiunilor undelor electromagnetice și un post de recepție a undelor reflectate;

Ampenaj

- organ de stabilitate și comandă al unui avion (sau planor), dispus de regulă în partea din spate al fuzelajului, format din suprafețe profilate fixe și mobile. Ampenajul orizontal compus din profundor și stabilizator, asigură stabilitatea și dirijarea avionului în plan vertical – picaj, urcare, zbor orizontal. Ampenajul vertical format din derivă și direcție, asigură dirijarea și stabilitatea avionului în plan orizontal;

Anchetă administrativă

- activitatea concretă de identificare, de strângere şi de analiză a Informaţiilor pentru determinarea cauzelor, emiterea concluziilor şi, pe baza lor, stabilirea unor recomandări privind siguranţa zborurilor, precum şi formularea unor propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a activităţilor în vederea prevenirii accidentelor şi incidentelor de aviaţie;

Aripă

- organ al unei aeronave cu ajutorul căreia se menține în aer, asupra sa exercitându-se portanta aerodinamică, având forme și dimensiuni diferite. În general aripa poate fi dreaptă la avioanele clasice, subsonice, în săgeată la avioanele cu motoare ce dezvoltă o viteză egală cu cea a sunetului, delta la avioanele ce depășesc viteza sunetului și cu geometrie variabilă care își modifică anvergura și unghiul de săgeată în timpul zborului, la viteze mici aripa fiind dreaptă, iar pe măsură ce viteza crește aripa se aprope de fuselaj trecând la săgeată și apoi la delta. Există și aripi batante care se mișcă în jurul unei axe printr-o mișcare de rotație și aripi toroidale dispuse după un cerc.

Autorizare

- confirmare oficială dată printr-un document eliberat în conformitate cu prevederile reglementarilor aeronautice române, prin care se atestă capacitatea deţinătorului de a desfăşura activităţile aeronautice civile;

Autorizaţie de operator aerian

- documentul care certifică faptul că un operator aerian poate să efectueze activităţi de lucru aerian sau de aviaţie generală;

Biocombustibil

- combustibil de origine organică;

Biomasă

- este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane;

Bloc de spaţiu aerian

– un volum de spaţiu aerian de dimensiuni definite în spaţiu şi timp, în cadrul căruia se furnizează servicii de navigaţie aeriană;

Bloc funcţional de spaţiu aerian

– un bloc de spaţiu aerian care are la bază cerinţe operaţionale şi care reflectă necesitatea asigurării unui management al spaţiului aerian la un nivel mai integrat, fără a ţine seama de graniţele existente;

Calaj altimetric

– operațiune de schimbare a indicațiilor scalei barometrice (efectuată cu ajutorul unui buton cu cremalieră);

Carenaj

– îmbrăcăminte din tablă, placaj sau mase plastice care acoperă corpul unui element de aeronavă (motor, tren de aterizare, elice) în vederea micșorării rezistenței aerodinamice;

Certificare

– recunoaşterea faptului că un serviciu, un produs, o piesă sau un echipament, o organizaţie sau o persoană se conformează cerinţelor aplicabile, precum şi eliberarea unui certificat relevant care atestă această conformare; certificarea poate avea ca rezultat şi conferirea unui drept, potrivit reglementărilor în vigoare;

Certificat

- documentul emis ca rezultat al certificării în conformitate cu reglementările specifice aplicabile;

Certificat de operator aerian

- documentul care certifică faptul că un operator aerian are capacitatea de a efectua activităţile de transport aerian public prevăzute în acesta;

Certificat de navigabilitate/autorizaţie

- document individual prin care se atestă navigabilitatea unei aeronave;

Certificat de înmatriculare/identificare

- document individual care atestă înregistrarea unei aeronave, conferindu-i acesteia naţionalitatea;

Certificat de tip

- documentul care defineşte proiectul de tip al unei aeronave şi atestă faptul că acest proiect de tip se conformează cerinţelor de navigabilitate aplicabile;

Derivă

- partea fixă, anterioară a ampenajului vertical al unui avion (sau planor) destinată menținerii traiectoriei acestuia în plan vertical, asigurând stabilitatea laterală alături de eleroane, trimere etc.

Drept de trafic

- dreptul unui operator aerian certificat de a transporta pasageri, bagaje, mărfuri şi/sau poştă pe o rută aeriană care deserveşte două sau mai multe aeroporturi interne ori internaţionale;

Eleron

- dispozitiv de forma unei aripioare plasat la capătul planului cu ajutorul căruia se realizează mișcarea avionului sau planorului în zbor;

Eveniment de aviaţie civilă

- întrerupere operaţională, defect, greşeală sau orice altă circumstanţă care are sau poate avea influenţă asupra siguranţei zborului şi care nu are ca rezultat un accident sau un incident grav;

Facilităţi

- totalitatea serviciilor şi baza materială asociată acestora, asigurate pe un aerodrom în legătură cu intrarea şi ieşirea aeronavelor, persoanelor, bagajelor, mărfurilor şi altele asemenea, în traficul aerian intern şi internaţional;

Flaps

- aripioară situată în partea dinapoi a planurilor unui avion sau planor pentru a-i mări portanța;

Forţă majoră

- evenimentul de aviaţie civilă, incidentul sau orice circumstanţă imprevizibilă şi inevitabilă care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de a respecta cerinţele autorizării acordate;

Frână aerodinamică

- dispozitiv adaptat unei aeronave destinat micșorării vitezei acesteia sau opririi sale;

Fuzelaj

- parte componentă a unei aeronave, profilată aerodinamic, constituind spațiul util de transport. Fuzelajul unește celelalte părți ale aeronavei (aripi, ampenaj, tren de aterizare, motor etc.). Rezistența fuzelajului este asigurată de cadre transversale și lise longitudinale care servesc ca sprijin pentru înveliș. Corpul hidravioanelor se numește fuzelaj-cocă, atunci când acesta se scufundă parțial în apă;

Giraţie

- mișcare unghiulară a unei aeronave în jurul axei de girație, definită ca axa perpendiculară pe axa longitudinală a aparatului și situată în planul său de simetrie;

Incident

- eveniment, altul decât un accident, asociat cu exploatarea unei aeronave, care afectează sau ar putea afecta siguranţa exploatării aeronavei;

Incident grav

- un incident ale cărui circumstanţe arată că un accident ar fi fost pe cale să se producă;

Investigaţie tehnică

- activitatea concretă de identificare, de strângere, şi de analiză a informaţiilor pentru determinarea cauzelor unui incident sau accident de aviaţie civilă, emiterea concluziilor şi, pe baza lor, stabilirea unor recomandări privind siguranţa zborurilor, precum şi formularea unor propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a activităţilor în vederea prevenirii accidentelor şi incidentelor de aviaţie;

Licenţiere

- confirmarea oficială dată printr-un document eliberat de Ministerul Transporturilor, prin care se acordă deţinătorului dreptul de a exercita activităţile aeronavelor civile;

Licenţă de lucru în perimetrul infrastructurii aeroportuare

- document individual prin care se acordă unui agent economic dreptul de a desfăşura activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare;

Licenţă de transport aerian

- document individual prin care unui operator aerian, deţinător al unui certificat, i se acordă dreptul de a efectua operaţiunile de transport, aerian public prevăzute în acesta;

Lisă

- bară metalică sau de lemn montată perpendicular pe cadrele fuzelajului sau pe nervurile aripilor, legându-le între ele;

Misiune

- activitatea unui membru al echipajului din momentul în care acesta intră în serviciu, după o perioadă de odihnă corespunzătoare, dar înaintea începerii unui zbor sau a unei serii de zboruri, până în momentul în care acel membru al echipajului iese din serviciu după încheierea acelui zbor sau a seriei de zboruri;

Motor

- organ de forță care propulsează aeronava și îi conferă o anumită viteză de zbor;

Navigabilitate

- caracteristica aeronavei pregătite pentru zbor, constând în conformarea acesteia la reglementările de admisibilitate la zbor;

Operarea aeronavei

- folosirea aeronavei pentru scopuri de navigaţie aeriană, care include navigarea aeronavei.

Operator aerian

- persoană fizică sau juridică angajată în operarea aeronavelor;

Pilot comandant

- pilotul responsabil cu comanda şi siguranţa aeronavei pe durata zborului;

Plan de zbor

- ansamblu de informaţii specifice unui zbor planificat sau unei porţiuni din acesta, transmise organelor care asigură serviciile de navigaţie aeriană;

Portanţă

- componenta verticală a forței aerodinamice care acționează asupra unui corp de profil aerodinamic care se deplasează prin aer, asigurându-i sustentația, stând la baza zborului planoarelor, elicopterelor etc. Portanța apare ca urmare a diferenței de presiune statică ce apare între cele două forțe opuse ale profilului, consecință a vitezelor diferite ale fileelor de aer în vecinătatea acestor fețe;

Profundor

- partea mobilă a ampenajului orizontal al unei aeronave construită din două plane așezate simetric față de derivă, care servește la comanda mișcărilor aeronavei în jurul axului transversal, pentru a-i asigura echilibrul și mobilitatea longitudinală. Profundorul este acționat de către pilot cu ajutorul manșei.

Reglementări aeronautice

- norme, proceduri sau standarde specifice activităţilor aeronautice civile;

Reglementări specifice

- acte normative, proceduri sau standarde specifice unui domeniu de activitate;

Reversare a tracţiunii

- inversarea sensului de tracțiune a unui motor de aviație în scopul frânării rapide a aeronavei. În cazul propulsiei prin elice reversarea tracțiunii se obține prin inversarea pasului, în timp ce la propulsoarele reactive se recurge la retroversorii de jet;

Rezistenţă la înaintare

- forță care acționează asupra unui corp aflat în mișcare relativă față de aerul atmosferic, în sens opus deplasării, proporțională cu densitatea aerului, cu pătratul vitezei relative a corpului, cu suprafața caracteristică de referință a acestuia și cu coeficientul de rezistență la înaintare (care depinde de forma corpului și orientarea sa față de direcția de zbor ale aeronavelor pe măsură ce viteza lor crește. Rezistența aerodinamică contribuie la reducerea vitezei de coborâre în vederea aterizării unei aeronave sau a unei părți recuperate a acesteia.

Ruliu

- mișcare oscilatorie a aeronavei sau a unui parașutist în cădere liberă, în jurul axei longitudinale, manifestată prin balansare;

Securitatea aeronautică

- ansamblu de măsuri, resurse materiale şi forţe umane, coordonate, mobilizate şi utilizate în scopul protecţiei aeronauticii civile împotriva actelor de intervenţie ilicită;

Serviciu de navigaţie aeriană

- termen generic ce include serviciile de trafic aerian, serviciile de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, serviciile meteorologice aeronautice şi serviciile de informare aeronautică, definite conform reglementărilor specifice aplicabile;

Servicii de trafic aerian

- serviciile de control al traficului aerian (serviciile de control regional, de apropiere şi de aerodrom), serviciile de informare a zborului, serviciile consultative de trafic aerian şi serviciile de alarmare, definite conform reglementărilor specifice aplicabile;

Servitute aeronautică

- condiţii, restricţii, obligaţii impuse de reglementările naţionale şi/sau internaţionale, în interesul siguranţei zborului;

Siguranţa zborului

- capacitate a activităţii aeronautice constând în evitarea afectării sanătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale;

Spoiler

- placă ranforsată integrată în zbor normal în conturul aerodinamic al aripii, utilizată la obținerea frânării aerodinamice și la scăderea forței portante în vederea pierderii rapide a altitudinii (avaria cabinei etanșe a pasagerilor sau la aterizare). Acționarea spoilerului este hidraulică sau pneumatică și se face la comanda pilotului;

Stabilizator

- partea anterioară fixă a ampenajului orizontal al unui avion/planor, care asigură stabilitatea longitudinală a aeronavei în caz de modificare bruscă a unghiului de incidență sau a pantei de zbor. La avioanele de mare viteză stabilizatorul poate fi mobil (comandat);

Supervizarea siguranţei zborului

- activitate constând în acordarea de certificate, supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor asociate certificatelor respective, precum şi a îndeplinirii obiectivelor şi nivelurilor de siguranţă, potrivit reglementărilor specifice aplicabile;

Supraveghere continuă

- procesele de verificare a îndeplinirii în mod continuu şi sistematic a condiţiilor asociate acordării unui certificat pe parcursul perioadei sale de valabilitate, precum şi de luare a măsurilor de siguranţă necesare;

Tangaj

- mișcare oscilatorie longitudinală, în jurul axului ce trece prin centrul de greutate al aeronavei (sau a parașutistului în cădere liberă), influențând negativ stabilitatea aparatului și condițiile de tragere cu armamentul de bord;

Tehnică aeronautică

- tehnica folosită în aeronautică, care intră sub incidenţa normelor privind siguranţa zborului;

Trafic aerian

- ansamblu de aeronave care, la un moment dat, se află în zbor într-un spaţiu aerian determinat sau operează pe suprafaţa de manevră a unui aerodrom;

Trafic aerian general

- toate mişcările aeronavelor civile, precum şi toate mişcările aeronavelor de stat, inclusiv cele ale aeronavelor militare, de vamă şi poliţie, care se efectuează în conformitate cu procedurile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale;

Trafic aerian operaţional

- toate mişcările aeronavelor civile şi de stat care se efectuează în conformitate cu reglementările naţionale, altele decât în conformitate cu procedurile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale;

Transponder

- un aparat electronic care produce un răspuns, atunci când primeşte o interogare pe o frecvenţă radio

Transportator aerian

- operator aerian deţinător al unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate şi, după caz, al unei licenţe de transport aerian;

Tren de aterizare

- ansamblu de organe și agregate cu ajutorul căreia o aeronavă decolează și revine pe o suprafață identică celei de care s-a desprins. Trenul de aterizare asigură rularea pe sol cu ajutorul unor roți precum și staționarea la locul de parcare a aeronavei, putând fi montat sub fuzelaj sau sub aripi, în majoritatea cazurilor fiind escamotabil în interiorul fuzelajului sau a aripilor pentru a nu opune o rezistență suplimentară la înaintare. Trenul de aterizare triciclu (la care bechia a fost înlocuită cu o roată cu jambă puternică, montată în botul avionului) conferă echipajului o mai bună vizibilitate de la începutul rulajului la decolare, avionul intră mai repede în viteză, la aterizare frânele pot fi acționate mult mai energic, fără a apărea pericolul capotării. Trenul de rulare este componentă a trenului de decolare-aterizare, în principal fiind alcătuit din roți. Trenul de amerizare este destinat hidroavioanelor, fiind constituit din cocă sau flotoare;

Trimer

- compensator aerodinamic a suprafețelor de comandă mobile: eleroane, profundor și direcție;

Variometru

- aparat de bord care indică viteza verticală în m/s, funcționând pe principiul diferenței de presiune. Variometrul se compune dintr-o carcasă de aluminiu prevăzută cu două orificii, unul făcând legătura cu o butelie tip termos, iar celălalt cu presiunea statică a mediului înconjurător. Pe carcasă sunt fixate două capsule aneroide care comunică între ele și sunt legate la butelie prin orificiul amintit, fiind în legătură cu presiunea mediului înconjurător printr-un capilar. Un sistem de pârghi atașat capsulelor aneroide antrenează (prin destinderea sau comprimarea acestora) un indicator ce se deplasează pe un cadran gradat din metru în metru (până la 5, 10 sau 30 m) deasupra şi sub punctul 0;

Volet

- dispozitiv de hipersustentație alcătuit dintr-o aripioară mobilă amplasată la intradosul unei aripi de avion, către bordul de scurgere, pentru a modifica forțele aerodinamice formate. Axa de rotație a voletului este paralelă cu axa longitudinală a aripilor, putând ieși din conturul profilului aripii când viteza mică de evoluție impune o curbură cât mai mare a profilului, crescând unghiul de incidență și portanța aparatului;

Zonă de siguranţă

- zonă adiacentă unui aerodrom, indiferent de proprietar, definită în scopul de a limita înălţimea obstacolelor şi de a preveni efectele negative de orice natură directe şi/sau indirecte, asupra operării aeronavelor şi ansamblului activităţilor aeronautice, în interesul siguranţei zborurilor aeronavelor şi securităţii aeronautice;

Zonă de protecţie

- zona adiacentă amplasamentelor mijloacelor de navigaţie aeriană şi meteorologice/indiferent de proprietar, delimitată în scopul de a preveni interferenţele negative de orice natură, directe şi/sau indirecte, asupra performanţelor operaţionale ale acestor echipamente - în interesul siguranţei zborului aeronavelor;

Zbor V.F.R.

- zbor efectuat după regulile zborului la vedere.