Îndatoririle unui comandant de aeronavă civilă

Faţă de obligaţiile generale şi cele specifice desfăşurării activităţii de zbor în deplină siguranţă, comandantul aeronavei civile răspunde de pregătirea şi executarea în siguranţă a fiecărei misiuni de zbor, având următoarele drepturi, obligaţii şi răspunderi:

1) Să refuze decolarea aeronavei civile, dacă constată:

- nereguli cu privire la starea tehnică a aeronavei, motoarelor, instalaţiilor şi aparaturii de bord;

- lipsa documentelor obligatorii ale aeronavei, valide, la bordul acesteia;

- starea psiho-fizică necorespunzătoare executării misiunii de zbor sau pregătirea necorespunzătoare a membrilor echipajului;

- lipsa alimentării corespunzătoare şi suficiente a aeronavei cu carburanţi şi lubrifianţi, pentru misiunea de zbor stabilită;

- neîndeplinirea condiţiilor cerute de manualul de operare în zbor a aeronavei şi reglementările aeronautice specifice, cu privire la încărcătură şi corecta ei repartizare la bord;

- orice alte nereguli care ar putea să pună în pericol siguranţa zborului.

2) În timpul misiunii de zbor, răspunde faţă de entitatea care i-a încredinţat aeronava şi misiunea, de executarea acesteia în bune condiţii, de respectarea strictă a dispoziţiilor Codului aerian civil, de comportarea şi disciplina echipajului în zbor şi la sol, precum şi de exploatarea şi păstrarea aeronavei civile în bune condiţii de zbor.

3) În timpul zborului, are jurisdicţie asupra întregului personal aeronautic civil aflat la bord, iar dispoziţiile date de acesta în timpul zborului trebuie executate întocmai de toate persoanele îmbarcate la bordul aeronavei civile.

4) În caz de pericol, să ia toate măsurile pentru salvarea pasagerilor, echipajului, încărcăturii şi aeronavei civile, iar în cazul unui accident de zbor îşi menţine toate îndatoririle, până când autoritatea în drept îl eliberează de atribuţiile ce îi revin în legătură cu misiunea pe care o îndeplineşte cu acea aeronavă.

5) Să întreprindă toate demersurile necesare, la sol, în cazul unei reţineri a aeronavei civile sau în cazul unor măsuri luate cu privire la echipaj, pasageri sau încărcătură.

6) În lipsa unei împuterniciri speciale, comandantul aeronavei civile nu poate, sub nici o formă, să înstrăineze aeronava, părţi din aeronavă sau orice alte bunuri din inventarul ei.

7) În timpul executării misiunilor de zbor, poate delega atribuţii membrilor de echipaj, dar nu poate să îşi delege responsabilităţile. Dacă, din orice cauză, la sol sau în zbor, este împiedicat sau se află în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia, în lipsa desemnării prealabile a unei alte persoane pentru a-l înlocui, funcţia de comandant al aeronavei civile va fi exercitată de către un alt pilot comandant membru al echipajului sau de către copilot.

8 ) În timpul escalelor sau al oricăror alte aterizări pe durata misiunii, răspunderea comandantului aeronavei civile cu privire la pasageri şi la încărcătură încetează în momentul predării aeronavei persoanelor abilitate în acest sens, după coborârea persoanelor îmbarcate şi a întregului echipaj. Responsabilitatea comandantului aeronavei este angajată din nou, în momentul reluării în primire a aeronavei civile.

În cazul în care, pe baza reglementărilor speciale, în funcţia de comandant de aeronavă civilă este desemnată o altă persoană decât pilotul comandant, obligaţiile şi răspunderile privind executarea misiunii de zbor se împart între aceştia, astfel:

- pilotul comandant răspunde, de la începerea şi până la terminarea operaţiunii de zbor, de conducerea tehnică şi de operarea în siguranţă a aeronavei civile, putând lua orice măsuri pentru realizarea siguranţei zborului;

- comandantul de aeronavă răspunde de executarea misiunii în bune condiţii, pentru toate celelalte aspecte care nu privesc conducerea tehnică şi operarea în siguranţă a aeronavei civile.Data publicării: 28 august 2011Categorie: Generalități